DANSK SELSKAB FOR
HYPNOPSYKOTERAPIVedtægter for DANSK SELSKAB FOR HYPNOPSYKOTERAPI§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er DANSK SELSKAB FOR HYPNOPSYKOTERAPI.
Foreningens hjemsted er København.
Foreningen er stiftet 25. november 2010.


§ 2. Foreningens formål

1. DANSK SELSKAB FOR HYPNOPSYKOTERAPI er en faglig interesseforening for uddannede hypnopsykotereaputer.

2. DANSK SELSKAB FOR HYPNOPSYKOTERAPI arbejder for at sikre og udvikle kvaliteten af hypnopsykoterapeutisk arbejde og fremme det faglige fællesskab samt at udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

3. DANSK SELSKAB FOR HYPNOPSYKOTERAPI sikrer brugerne tryghed i valget af hypnopsykoterapeut

4. DANSK SELSKAB FOR HYPNOPSYKOTERAPI vil udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter


§ 3. Medlemskab

Som medlem optages personer, der har en hypnopsykoterapeutisk uddannelse, der kan godkendes af DANSK SELSKAB FOR HYPNOPSYKOTERAPI. Det forudsættes, at personen har en psykoterapeutisk uddannelse svarende til optagelsekravene i Dansk Psykoterapeutforening, autorisation i Dansk Forening for Klinisk Sexologi eller er autoriseret psykolog.

§ 4. Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden mellem 1. februar og 31. marts.

3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

3.1. Valg af dirigent og referent.
3.2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
3.4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
3.5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
3.6. Valg af formand.
3.7. Valg til bestyrelsen.
3.8. Valg af to revisorer og en suppleant.
3.9. Eventuelt.

4. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
Stemmeberettigede er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

6. Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 14 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen
5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

5.2. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

5.3. Foreningens formand vælges af generalforsamlingen.

5.4. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for to år ad gangen med 2 medlemmer og 1 suppleant i lige år og 2 medlemmer og 1 suppleant i ulige år.

5.5. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand, sekretær og kasserer.

5.6. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

5.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.

5.8. Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.

5.9. Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.

5.10. Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog kan ét medlem af bestyrelsen kræve mødet lukket.

§ 6. Optagelse
Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer efter retningslinier fastlagt af generalforsmlingen

§ 7. Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage et medlem for kontingentbetaling i op til tre år uden tab af stemmeret, valgbarhed.
Medlemmer, der er ophørt med at arbejde, betaler et årligt kontingent fastsat af bestyrelsen.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 8. Regnskab og revision
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. De to revisorer og en revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 9. Økonomi
Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, således at de er rentebærende.

§ 10. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Vedtægtsændringer
Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 12. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med angivelse af udmeldelsesdato. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 13. Fortabelse af medlemsrettigheder
Over for et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner, herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes over for pågældende medlem.
Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling.

§ 14. Opløsning
14.1. Til foreningens opløsning kræves mindst to tredjedele majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmer.

14.2. Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal.